Berte den 19 april 2018
Tidigare projekt

Genom åren har BERTEBOS Stiftelsen drivit eller stöttat flera stora projekt.

Vi presenterar här övergripande tre av dem. Utförligare beskrivningar presenteras på
respektive projekts egen sida. Andra projekt och stipendier presenteras under fliken stipendier.


Regional kvalitetsproduktion av spannmålsprodukter i Halland.

Den mest intressanta rörelsen just nu när det gäller mat är slow food rörelsen. Som ett utskott ifrån denna växer intresset för lokalt odlat och anpassad mat fram. En del av detta kan vara att återfinna spannmålssorter som förr genom lång växtförädling hade blivit anpassade till lokala odlings förutsättningar och därmed bar med sig speciella bak- och smakegenskaper.
Som en del i detta projekt har man fått ta del av ett projekt som drivits på Alnarp sedan 1995 med Hans Larsson som drivande kraft.
Hushållningssällskapet i Halland har i detta projekt knutit Hans Larsson till sig för att i gemenskap driva ett projekt fram till 2009. Här skall först och främst olika sorters odlingsegenskaper provas med olika odlingsförutsättningar. Även sorternas bak- och smakegenskaper skall provas i olika teoretiska och praktiska expriment.


Växtnäringsavskiljning i våtmarker i jordbrukslandskapet.

Projektet genomförs som ett doktorand/forskningsprojekt vid och i samarbete med Högskolan i Halmstad.
Anläggning av våtmarker har uppmärksammats som en nödvändig åtgärd för att bromsa närsaltflöden i jordbrukslandskapet. Det råder idag dock stor osäkerhet över hur mycket växtnäring som våtmarker i jordbrukslandskapet kan avskilja.
Projektet som startade 2003 och skall löpa under fyra år genomförs genom provtagningar i utvalda, intensivt odlade jordbruksmarker.


Vallens förfruktsvärde i ekologisk odling på lerjord och sandjord.

Detta projekt som drevs i samarbete med Hushållningssällskapet i Halland startade hösten 1995 med första skörd våren 1996. Projektet som var ett femårsprojekt har delrapporterat varje år och avlämnat en slutrapport med hjälp av professor Artur Granstedt under 2000.
Avslutningen av försöken skedde med ett seminarium inför rådgivare och andra intresserade under sommaren 2001.
Projektet hade för avsikt att belysa hur man kan lösa näringsförsörjningen i ekologisk odling genom att anpassa växtföljderna. Projektet drevs i samverkan med projekt i mellansverige och i Finland för att även belysa skillnaderna vid olika odlingsförutssättningar.